§ 1 Stiftere og grunnkapital

Stiftelsen Lásságámmi er en privat, ikke næringsdrivende stiftelse meldt til Fylkesmannen i Troms den 29. januar 2004 og opprettet i samsvar med Lov om stiftelser av 15.juni 2001 nr. 59 med tilhørende forskrifter.  Stiftelsen har sete i Storfjord kommune.

Som stiftere står Sametinget i Norge, Storfjord kommune, Troms Fylkeskommune og Universitetet i Tromsø.

Stiftelsens grunnkapital er kr. 1.945.800, hvorav kr. 700.000 utgjøres av boligeiendommen gnr 45 bnr 116 i Storfjord kommune, kr. 945.800,- av innbo løsøre og kunstgjenstander tilhørende eiendommen og kr. 300.000 av diverse kunst og gjenstander også tilhørende eiendommen.

Grunnkapitalen er urørlig.

Grunnkapitalen kan økes. Midler til stiftelsens drift tas av grunnkapitalens avkastning, offentlige driftstilskudd og andre inntekter.

Andre offentlige eller private organer eller personer kan av stiftelsen inviteres til å danne en støtteforening, Lásságámmi ustibat, som i samsvar med disse vedtekters § 2, også skal arbeide for stiftelsens formål.

 

§ 2 Formål

Formålet med stiftelsen Lásságámmi er å ta hand om og fremme den kulturelle og åndelige arven etter Nils-Aslak Valkeapää.

Lásságámmi, Valkeapääs nye hjem og atelier, med nærhet til naturen og fuglene gjenspeiler hans holdning til livet. Han bygde et hjem for ”Solen min far” og ”Jorden, livets mor” som er sentrale skikkelser i hans forfatterskap og kunst. I dette huset skulle også han selv, Eaidánas ealli bo, og det skulle være det sted som samlet og huset hans kunstneriske produksjon

I tråd med hans egne ønsker vil stiftelsen samle hans arbeider og rettighetene til hans verk i Lásságámmi og forvalte arven etter den ånd og filosofi som fremkommer i hans arbeider og utgivelser.

Stiftelsen Lásságámmi vil arbeide med å fremme Valkeapääs kunst, musikk og forfatterskap, veilede folk som vil bli kjent med eller fordype seg i Valkeapääs kunstnerskap og oppmuntre og hjelpe andre samiske kunstnere.

Huset var en del av, og samtidig en ramme rundt, hans skapende arbeid. Det skulle være et hjem for hans nærmeste slektninger representert ved kunstgjenstandene som var installert i huset som figurerer både på samenes avstamming og hans egen stamtavle. Lásságámmi er samisk kulturhistorie og skal være et sted som stimulerer beboerne til fortsatt kunstnerisk utvikling, og til å forstå Valkeapääs livsholdning og univers.

Bruk og gjenbruk av Valkeapääs verker skal skje etter de linjer han selv praktiserte.

Menneskelig og kunstnerisk integritet var sentrale element i Valkeapääs skapende virksomhet og hele hans livsholdning, og skal likeledes være veiledende for den fremtidige forvaltningen av hans opphavsrett. I bruken av hans verker skal man etterstrebe den helhet og sammenheng som Valkeapää fordret, og motarbeide fragmentering og oppstykking av hans produkter.

 

§ 3 Styre

Stiftelsen har et styre på 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse velges av årsmøtet (jfr. § 6) for fire år av gangen. Funksjonstiden regnes fra årsmøte til årsmøte.

Representantene velges etter forslag fra Sametinget, Storfjord kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, UiT Norges arktiske universitet, Samerådet og arvingene.

Årsmøtet velger styrets leder og nestleder, styret konstituerer for øvrig seg selv. Styret har ansvaret for stiftelsens totale virksomhet.

Representanter fra Sametinget, UiT Norges arktiske universitet og arvingene velges året etter Sametings- og Stortingsvalg. Representanter fra Troms og Finnmark fylkeskommune, Storfjord kommune og Samerådet velges året etter kommune- og fylkestingsvalg.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemmegivning.

Spesielt tillegger det styret å:

 • Utarbeide og revidere retningslinjer for virksomheten i samsvar med stiftelsens formål.
 • Vedta budsjett og planer for driften.
 • Sørge for regnskap og revisjon.
 • Utarbeide årsmelding og stiftelsens virksomhet.

For å kunne forplikte stiftelsen, må det foreligge et styrevedtak som grunnlag for underskrift.

Styret kan på eget initiativ oppnevne saksforberedende eller rådgivende organer.


§ 4 Administrasjon og forvaltning av eiendom og opphavsrett

Stiftelsen kan engasjere/tilsette nødvendig administrativ hjelp, og skal i så fall utferdige skriftlig instruks for stillingen.

Styret kan inngå avtale med andre om forvaltning av Valkeapääs hus Lásságámmi og/eller hans opphavsrett. Stiftelsen skal gjøre avtale om gode og praktiske måter å forvalte huset og opphavsretten etter den ånd og tanker Valkeapää selv hadde om huset og gjenbruken av hans verker. Slike avtaler skal inngås skriftlig og være i tråd med stiftelsens vedtekter.

 

§ 5 Årsmøte

Hvert år innen utgangen av juni avholder stifterne årsmøte hvortil stifterne innkalles med minst 30 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes styret senest 21 dager før årsmøtet.  På dagsorden skal ikke settes opp post for eventuelt.

Representanter til årsmøtet er president i Sametinget i Norge, fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune, ordfører i Storfjord kommune og direktør ved UiT Norges arktiske universitet eller den/de disse bemyndiger.

Styret skal senest 14 dager før årsmøtet ha sendt ut styrets årsberetning, saker til behandling og revidert årsregnskap med balanse for foregående år.

Årsmøtet konstituerer seg ved å velge møteleder, sekretær til å føre protokoll fra årsmøtet og en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Årsmøtet skal behandle disse saker:

 1. Uttalelse om årsregnskap og styrets beretning.
 2. Valg av styre, med oppnevning av styrets leder og nestleder, jfr. § 4. Eventuelt kan årsmøtet avsette styremedlemmer når vilkårene i § 29, annet ledd er til stede.
 3. Eventuelle endringer i godtgjøringsreglementet for styrets medlemmer etter forslag fra styret.
 4. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet.
 5. Eventuelle vedtektsendringer etter forslag fra styret. Vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall av de møtende stiftere.
 6. Avgi uttalelse om eventuell omdanning av stiftelsen.
 7. Avgi uttalelse til styret.

Stifterne har hver kun en stemme på årsmøtet. Stiftere som har gyldig forfall kan gi møtende stiftere fullmakt til å stemme i deres navn.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styret vedtar det, eller dette kreves av en av stifterne. Innkalling til slikt møte skal gis med minst 14 dagers varsel og ved oversendelse av relevante sakspapirer. 

 

§ 6 Omdanning

Omdanning av stiftelsen skjer etter Lov om stiftelser. Før styret fremmer forslag om eventuell omdanning, skal det innhentes uttalelse fra offentlig myndighet eller andre som berøres av omdanninga. Et forslag om omdanning av stiftelsen skal kunne fattes av årsmøtet med ¾ flertall etter forslag fra styret. Årsmøtet må vedta dette to påfølgende år, med mindre vedtaket gjøres enstemmig i fulltallig styre og årsmøte. Endelig omdanningsvedtak må godkjennes av Stiftelsestilsynet.

Stiftelsens midler skal, ved en eventuell nedleggelse, med tilsynsmyndighetens godkjenning, overføres til en ikke-kommersiell organisasjon/institusjon som i størst mulig grad virker i samsvar med stiftelsens formålsparagraf. 

Vedtaket om en slik overføring krever tilslutning som beskrevet i foregående ledd.