Ole-Bjørn Fossbakk bilde
Ole-Bjørn Fossbakk. Foto: Privat.

Ole-Bjørn Fossbakk, f. 16.04.69, er doktorgradsstipendiat i sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø og har det ambisiøse mål å ferdigstille to kapittel av avhandlingen i løpet av oppholdet på Lásságámmi.

- Jeg håper at stedet virker såpass inspirerende at det vil gå raskere å skrive

Fossbakk forsker på innføringen av finnmarksloven. Han sammenligner ideologisk konkurranse og politisk nyorganisering relatert til territorialitet og endringer i forståelse av eiendomsbegrepet etter innføringen av finnmarksloven. Forskningen har foregått hovedsaklig i Alta og Tana. Om resultatene av forskningen sier Fossbakk følgende:

- Finnmarksloven i seg selv, sammen med andre nasjonalt gjeldene lover, vil gjøre det vanskelig å diskriminere personer og grupper, eller at noen skal kunne foreta større disposisjoner av land og vann som i vesentlig grad vil avvike fra tidligere praksis. Årsaken til noen av de konfliktene vi har vært vitne til, er endringsprosessen som innføringen av denne loven vil forårsake, og som rokker ved folks forestilling om territorielle rettigheter og hva eiendom og eiendomsrett vil innebære for dem i relasjon til andre. Den kanskje viktigste delen av finnmarksloven er den som omhandler identifikasjon av allerede opparbeidete rettigheter som samer og andre kan ha i sine områder. Finnmarkskommisjonens arbeid vil føre til en transformasjon av eiendomsforholdene uten at noen helt kan si hvilke eiendomsformer og hvilke forvaltningsprinsipper som kan være aktuelle for framtida. På den ene siden skaper denne situasjonen frykt for andres motiver og hensikter. På den andre siden skaper dette usikkerhet om finnmarksloven faktisk vil kunne bety noe annet, reelt sett, enn at folk blir grunneiere som i resten av landet.

Uansett synspunkt, rettsliggjøres relasjonen mellom borgerne uavhengig av etnisitet. Samtidig er styringen overlatt til finnmarks befolkning. Dette vil si at finnmarkingene gjennom Fefo styrer sin del av territoriet til den norske stat. Dette betyr at alle nasjonalt gjeldene lover og regler gjelder fremdeles, uavhengig av finnmarksloven. Som sådan er befolkninga i Finnmark snarere en del av den korporative stat enn en selvstyrt region. På den andre siden ligger det et potensial i å kunne stagge statlige ønsker om for eksempel vern uten at lokalbefolkningens interesser er skikkelig ivaretatt.


Fossbakk har vært stipendiat siden 2006. Fossbakk har tidligere bodd i Birtavarre, Gaivuona suohkan - Kåfjord kommune i nesten 10 år. Han har blant annet arbeidet i Nord-Troms museum som prosjektleder for utstillingen “Marked og Læstadius”, som ennå står i markedsbuene på Skibotn. Han har også arbeidet i festivalen Riddu Riđđu.