Nils Oskal

Her presenterer Oskal seg selv:

Jeg har doktorgrad i filosofi, og arbeider som professor ved Samisk høgskole, og har også arbeidet som professor II ved Institutt for filosofi ved UiT Norges arktiske universitet. 

I mine vitenskapelige publikasjoner har jeg tatt opp klassiske problemstillinger innenfor kunnskaps- og vitenskapsteori, språkfilosofi, sosialfilosofi og politisk filosofi. Her har jeg behandlet tema som etiske begrep i samisk reindrift og i reindriftens rettshistorie, urfolksrettigheter som landrettigheter og retten til politisk selvbestemmelse, tradisjonell kunnskap og livsanskuelser.

Siden magistergradsavhandlingen min i filosofi fra 1988 og mine senere publikasjoner og forskningsprosjekter, har jeg vært opptatt av det som kan karakteriseres som «Indigenous ways of knowing» eller urfolks livsanskuelser. Temaet omhandler forholdet mellom urfolksforskning, metafysikk og ontologiske forutsetninger. Problemstillingen dreier seg om hvilke forutsetninger og implikasjoner spørsmål om verdensanskuelse eller livssyn har for samfunnsvitenskapelig fortolkning av urfolks handlinger og kollektive ordninger.  Og hvilken plass livsanskuelse bør ha i politiske anordninger for rettferdig regulering av forholdet mellom stat og urfolksminoriteter?  Jeg har i de seneste årene arbeidet med klassiske samiskspråklige tekster og den tekning de bringer frem om forholdet mellom samisk tradisjon og verden utenfor, mellom etisk eksistensielle og etisk religiøse spørsmål (Johan Turi, Anders Bær og Lars Hætta).  Målet med forskningen er å kombinere klassisk filosofisk tekning med temaer fra samisk tradisjon, og aktualisere samisk tradisjoner i vår tid.

Målet mitt med oppholdet på Lásságámmi, er å ferdigstille manuskripter for vitenskapelig publisering. Disse manuskriptene er mer eller mindre utviklet over lang tid i ulike undervisningssammenhenger. Tidligere har jeg presentert disse på ulike seminarer nasjonalt og internasjonalt, uten å få tid og anledning til å ferdigstille dem som vitenskapelige publikasjoner.