Laila Nutti
Laila Nutti. Foto: Privat.
Laila Aleksandersen Nutti er førskolelærer med 15 års erfaring i feltet og jobber nå ved Samisk høgskole. Hun er også masterstudent ved Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier. Prosjektet heter “Juoiggastan ođđa olbman” (Jeg joiker min nye venn): Joikens plass i samiske barns barnehagehverdag. Prosjektet, min master i barnehagepedagogikk, handler om joik i barnehagen. Masteravhandlingen tar utgangspunkt i barnehageforskning nasjonalt og internasjonalt med fokus på samiske barnehager og barnehageforskning i et urfolksperspektiv. Feltarbeid i to nordsamiske barnehager samt informanter fra praksisfelt i hele Sápmi gir glimt av joikens tilstedeværelse i noen samiske barns barnehagehverdag. Praksiserfaering hvor joik, fortellerkunst, sang og estetiske dimensjoner har vært viktig og en del av hverdagen har vært inspirasjon og opphav til en mengde spørsmål, undringer og refleksjoner rundt temaet. Barns forhold til joik, joikens funksjon for barn i dag og barnehage som arena for joik er sentrale og viktige utgangspunkt i dette arbeidet. Mitt lille opphold i Lassagammi høsten 2008, det jeg fant i bokhyllene da og det jeg opplever som Áilluhaš måte å jobbe på var en del av inspirasjonskilden til å sette i gang masterarbeidet med dette temaet. Dette oppholdet vil dreie seg om avrunde prosjektet og nærme meg en slutt på skriveprosessen av avhandlingen. Tanken på å kunne jobbe meg gjennom materialet her i Lassagammi gir meg tro på at arbeidet får en egen dimensjon og ro som igjen kan være til ny inspirasjon for mine kollegaer i samiske barnehager og kanskje også for barnehager i et større urfolksperspektiv.