Katharina Skår Lisa 2 Foto Torgrim Halvari

Katarina Skår Lisa er koreograf, utøvende kunstner og pedagog. Gjennom kunstnerisk utforskelse ser hun på sin egen arv som norsk, med sjøsamiske røtter. Den sammenflettede relasjonen mellom natur, kultur, mennesker og landskap blir Lisas måte å forstå hvordan alle liv henger sammen på, i et urfolksperspektiv. Lisas verk kan plasseres i skjæringspunktet mellom scenekunst og performance, hvor møtet mellom

 en indre/ ytre verden står i fokus.

 

Hennes uttrykk fremhever tverrfaglige samarbeid som en viktig visuell, relasjonell, kunstnerisk og sosial arbeidsmetode. På denne måten føler hun at kunstverkene ikke bare forholder seg til kunstverdenen, men også til kulturen, naturen og til vårt samfunn.

Katarina Skår Lisa holder en MA i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo og en BA i lærerutdanning i dans fra Universitetet i Stavanger. Hun er også utdannet innen tredimensjonal kunst og kunsthistorie og underviser i yoga- bevegelse med en poetisk og kontemplativ  tilnærming.

 

Katarina arbeider for øyeblikket i nært samspill med tekstil- og kostyme designer Ramona Salo Myrseth, der prosjektene vever inn koreografi og design, bevegelse og tekstil i en verden influert av sjøsamisk kosmologi. 

 

Ramona Salo Myrseth fra Kåfjord (Troms) er utdannet designer med mastergrad i design fra Kunsthøgskolen i Oslo (2018). Hun arbeider først og fremst som klesdesigner, men hennes praksis er i stor grad tverrfaglig, som kostymedesigner, tekstilkunstner og formidler av samisk kunst, kultur og bærekraftighet. I 2018 mottok hun Doga-merket Nykommer for sitt masterprosjekt «Den Samiske Halvtimen». Hennes sjøsamiske røtter manifesterer seg i hennes arbeid og estetikk, og ved å formidle samisk kultur på en inkluderende måte, henvender hun seg til både et samisk og internasjonalt publikum. På slik måte er hun en del av en større bevegelse unge kunstnere og designere som tar tilbake sin samiske identitet og formidler det samiske på sine egne premisser. Hennes intensjon er å vise at samisk kultur og annen urfolkkultur på ingen måte er statisk, men moderne og et godt navigasjonsverktøy i samtidens problemstillinger rundt miljø, kulturarv og natur. Hennes urfolksperspektiv manifesterer seg også i designprosessen i form av valg av materialer og tanker om bærekraftighet / reparasjon og gjenbruk.

Katharina Skår Lisa 3 Foto Torgrim Halvari

«Researching new sea sami artistic and poetic perspectives in the footsteps of Áillohaš»

– en utforskning i sjøsamiske perspektiver basert på et koreografisk og taktilt samarbeid mellom dansekunstner og koregraf Katarina Skår Lisa og tekstil - og kostymedesigner Ramona Salo i forskerboligen Lásságámmi i Skibotn i Troms. Ved vårt opphold i forskerboligen Lásságámmi vil vi oppholde oss både ved fjorden og skogen, og ikke minst i den samiske mulitikunstner Nils-Aslak Valkeapää (1943 - 2001) bolig og et sted han hentet mye inspirasjon

 

Skibotn 31.12.1982 

I Lyngenfjorden 

roper havellene

tunge skyer 
i duskregn 

omfavner gaisene 

Oversatt av Harald Gaski, skrevet av Nils-Aslak Valkeapää 

Katharina Skår Lisa 4 Foto Torgrim Halvari

Bakgrunn for prosjektet: 

Både bevegelser, lyder, tekst, tekstiler og foto / video blir flettet sammen i Salo og Lisas samarbeid. Valkeapää har vært en viktig ressurs for de begge for å bli påminnet om at historiefortelling gjennom multimediale kunstverk, kan dele samiske historier på unike, viktige, flerlags og presiserende måter. Salo Myrseth er oppvokst blant (Áillohaš) sine omgivelser, og både Salo Myrseth og Skår Lisa tror det vil være et viktig møte med Lásságámmi av flere grunner akkurat nå. Oppholdet på Lásságámmi har vært planlagt lenge, spesielt siden vi ønsker å utforske fra et sted som betydde mye for Áillohaš, men med de perspektiver som unge, kvinnelige samiske kunstnere vi har i dag. Samtidig har vi som verdensborgere opplevd en pandemi som har satt mye i perspektiv. Antakeligvis har det aldri passet bedre for oss med et opphold på forsker boligen. Med å forske i Áillohaš spor og tilstedeværelse gjennom hans kunst, vil vi utforske vår praksis og gjøre undersøkelser med et perspektiv rundt det lokale, men også verdensomspennende. Vi vil utforske formidlingsstrategier som er moderne og som kan nå ut fra vår forskerbolig og ut i verden. 

Det vil være viktig å forholde seg også til landskapet til hverandre som samarbeidspartnere ( I Várjjat og Kåfjord), og å ydmykt reflektere over landskapet ved å være med de lokale områdene, og i denne spesielle anledningen på Lassagammi. 

Áillohaš vært en stor inspirasjonskilde for både Salos og Lisas undersøkelse av sjøsamisk arv og for undersøkelser om tilhørighet, landskaps-natur og urfolk som verdens folk. At forståelse for urfolks som et verdens folk er vår styrke. De ser på bekymring hvordan sårbare beiteområder for rein, og andre ville dyr og planter, vidder, fjell og hav trues av økologisk krise og potensielle inngrep av menneskets store prosjekter. Áillohaš var en forkjemper for sin kultur men også for naturen. Hvordan kan vi lære av Aillohas videre og hva er vår jobb som kunstnere i dette? 

 

Mål for residensoppholdet: 

Under oppholdet i Lassagammi håper Salo Myrseth og Skår Lisa å utvikle sin samarbeidspraksis. Samtidig har de som mål å utvikle et sjøsamisk kunstnerisk språkmateriale, som er en del av en lenger utforskning og tilnærming til kontemporær kunst. De håper også å ta i betraktning det lokale miljøet rundt Lassagammi. Det er også flere andre prosjekter Som Salo Myrseth og Skår Lisa arbeider sammen om og som blir viktige holdepunkter; Den Samiske Halvtimen og Čázevulošnieida – Undervannsjenta. 

Målet er også å undersøke poetisk  interaksjon mellom tekstil og bevegelse, der ‘deltakere’ fra natur, landskap og mennesker er samarbeidspartnere. Der hvor poesi, tekstil og design forteller en unik og personlig historie gjennom forholdet til bevegelse. Lisa og Salo vil øve seg opp på dyp lytting, gjennom bevegelsesmøter og håndarbeid i møte med de som blir naboene til Lassagammi; plantene, fjorden, dyr, steiner og andre levende vesener, synlige og usynlige. Hva er poesien i landskapet? Og hvordan kan koreografi og tekstil legemliggjøre poesien til historiene et landskap bærer? 

Dette residensoppholdet gjør at Salo Myrseth og Skår Lisa sammen kan utforske det vevde forholdet mellom kostymedesign- og koreografi, arv og landskap. Salo Myrseth og Skår Lisa vil arbeide innen en performativ fortellerkunst - gjennom utforskninger som arbeider med fotografering og tekst, tekstil, skriving og bevegelse. 

 

Alle foto: Torgrim Halvari