Language Language Language Language
Lassagammi

Søk om opphold i Lásságámmi

Søkere som ønsker opphold i kunstner- og forskerboligen Lásságammi oppfordres til å søke innen søknadsfristen 1. september hvert år. Her finner du mer informasjon.

Hvem kan søke?
Lásságammi stilles til disposisjon som kunstner- eller forskerbolig for kunstnere eller forskere i inn- og utland som har samisk fokus i sitt arbeide.

Hvilke kriterier legges til grunn?
Styret stiller seg fritt til å vurdere søkerne på et bredt grunnlag innenfor de gitte kriteriene over. I tillegg må det tas hensyn til at flere kvalifiserte søkere kan ha søkt samme tidsperiode, slik at ikke alle ønsker kan innfris.

Når kan det søkes?
Søknadsfristen 1. september hvert år

Hvilken periode kan jeg søke for (hovedregel)?
1. mai: Fra september inneværende år til september neste år.
1. september:  Ledige perioder etter nærmere utlysning.

Hva koster det å leie Lásságámmi?
Leieprisen er for tiden kr 4.000,-/mnd. (2.500,- for 14 dager)

Hvem behandler søknaden?
Det er styret i stiftelsen som behandler samtlige søknader.

Når kan jeg vente svar?
Det kan ikke ventes svar før tidligst 1 måned etter søknadsfristen.

Har du flere spørsmål?
Ta kontakt med

•sekretær Maria Figenschau
maria.figenschau@storfjord.kommune.no
tlf. 77 21 29 65 el. mobil 400 288 67
•styreleder Anne Dalheim
annemor.dalheim@gmail.com
mobil 913 24 326

Søknader skal leveres på elektronisk søknadsskjema (se under).

 

Søknadsskjema

Beskriv de delene av din bakgrunn du anser som spesielt relevant for din søknad om opphold i Lassagammi. (minimum 100 - 200 ord)Beskriv prosjektet du jobber med, og hva du ønsker å oppnå med ditt opphold i Lassagammi. (minimum 200 - 400 ord)


Maksimum en side.