1.  VIRKSOMHETENS ART

Stiftelsen Lásságammi er en privat, ikke næringsdrivende stiftelse vedtatt opprettet i eiermøte 29. januar 2004. Stiftelsen eies av Sametinget, Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og Storfjord kommune. Hver av eierne har en representant i styret, og i tillegg har arvingene og Samerådet hver sin styrerepresentant. Stiftelsen har sete i Storfjord kommune.

Hovedmålsetningene kan formuleres slik (utdrag fra vedtektenes §2):

 • Ta hand om og fremme den kulturelle og åndelige arven etter Nils-Aslak Valkeapää.
 • Samle hans arbeider og rettighetene til hans verk i Lásságámmi og forvalte arven etter den ånd og filosofi som fremkommer i hans arbeider og utgivelser.
 • Arbeide med å fremme Valkeapää’s kunst, musikk og forfatterskap, veilede folk som vil bli kjent med eller fordype seg i Valkeapää’s kunstnerskap og oppmuntre og hjelpe andre samiske kunstnere.
 • Lásságámmi er samisk kulturhistorie og skal være et sted som stimulerer beboerne til fortsatt kunstnerisk utvikling, og til å forstå Valkeapää’s livsholdning og univers.


2.  FORTSATT DRIFT

Styret legger forutsetninger for fortsatt drift av stiftelsen til grunn ved avleggelsen av årsberetning og årsregnskap.


3.  ARBEIDSMILJØ, PERSONALE OG LIKESTILLING

Stiftelsen har i regnskapsåret hatt to ansatte:

 • Vaktmester 8 t/mnd
 • Renholder 8 t/mnd

Ved særskilt behov benyttes renholder og vaktmester ut over de 8 timene.

Det er inngått avtale om kjøp av følgende tjenester:

 • Storfjord kommune: Sekretærfunksjon for stiftelsesstyret (20%)
 • Varviks bilservice: Utrykning/vakthold Lásságammi
 • Nordkjosbotn regnskap (nytt navn Consis Storfjord): Regnskapsføring
 • KomRev Nord: Revisjon

I styret var det 2 kvinner og 4 menn fram til årsmøtet, mens vararepresentantene består av 3 kvinner og 3 menn. Etter årsmøtet har styret bestått av 3 kvinner og 3 menn, med 2 kvinner og 4 menn som vara.


4.  MILJØRAPPORT

Stiftelsen forurenser ikke miljøet.
 

5.  STYRETS VIRKSOMHET

Det femte driftsåret har vært det første året med ordinær drift av Lásságámmi som kunstner- og forskerbolig. Etter et svært aktivt år i 2007, med den offisielle åpninga som den største og viktigste begivenheten, har 2008 vært et roligere år med hovedfokus på å gå til rutinene med behandling av søknader og introduksjon for nye beboere.

Det er avholdt fem styremøter, og styret har behandlet 31 saker i regnskapsåret. Årsmøtet 23. juni 2007 behandla de ordinære årsmøtesakene i hht. vedtektene, heriblant valg av representanter for Storfjord kommune, Troms fylkeskommune og Samerådet.

På grunn av inhabilitetsspørsmål i Sametinget måtte Willy Ørnebakk trekke seg som styreleder og medlem i styret med virkning fra 11. november. Anne Dalheim trådte inn i styret som hans vara. På grunn av dette ønsket styret å framskynd årsmøtet i 2009, for å få en permanent lederkabal på plass så tidlig som mulig uten å innkalle til ekstraordinært møte. Inntil videre er det beslutta at Anne Dalheim fungerer som lokal kontakt med fullmakt fra styret inntil årsmøtet, med nestleder Ellen Bergli som formell leder av styret.

Åpen Dag
Som et ledd i å oppfylle formålsparagrafens formulering om å arbeide med å fremme Valkeapääs kunst, musikk og forfatterskap og veilede folk som vil bli kjent med eller fordype seg i Valkeapää’s kunstnerskap besluttet styret å arrangere en Åpen Dag i boligen lørdag 10. mai. Tiltaket blei svært godt mottatt av publikum, og i overkant av 80 personer oppsøkte boligen i løpet av de fire timene det var åpent.

Dagen var lagt opp slik at gjestene kunne gå rundt i boligens hovedetasje slik de selv ønsket. Inghilda Tapio, Harald Gaski, Willy Ørnebakk og Terttu Seppola fra styret var tilstede for å svare på spørsmål. De besøkende var i alle aldersgrupper, og flere var tilreisende fra andre kommuner i Troms som hadde et sterkt ønske om å få besøke Lásságámmi.

Kunstner- og forskerboligen
Stiftelsen Lásságámmi mottok 13 søknader i den andre søkerunden, og disse blei behandla av styret i slutten av september. Blant søkerne blei det plukket ut åtte som fikk innvilget opphold, fra og med 6. oktober 2008 og fram til 20. september 2009.

De søkerne som har blitt innvilget opphold er oppfordret til å lage en enkelt presentasjon av seg sjøl og sitt arbeid. Dette presenteres på stiftelsens nettside slik at alle beboere til enhver tid er godt presentert for presse og andre interesserte. Det sendes også ut pressemeldinger i forkant av hver nye innflytting, og så langt har stiftelsen erfart stor interesse fra media, med reportasjer både på radio og i aviser. Beboerne har vært positive til å bidra til å skape omtale om boligen på denne måten.

Informasjonsarbeid
Blant de viktigste målsetningene for Stiftelsen Lásságámmi er å gjøre Nils-Aslak Valkeapääs liv og virke kjent for publikum. For å nå fram til flest mulig oppretta stiftelsen et eget nettsted, www.lassagammi.no. Dette kom i drift i juni 2007 og siden den tid har det vært et jevnt godt besøk på nettsidene. For 2008 ligger snittet på om lag 2.200 besøk per måned. Antall besøk på nettsida øker gjerne i perioder der stiftelsen er omtalt i media.

Det vises for øvrig til omtale av pressemeldinger i avnittet om kunstner- og forskerboligen. Informasjonsarbeid vil også bli et viktig fokusområde framover.

Nye intensjons- og samarbeidsavtaler
Det er inngått følgende intensjons- og samarbeidsavtaler med eksterne instanser:

 • Intensjonsavtale: Prosjektet Nordkalottsenteret, Storfjord kommune:
  • Fast galleri for multimediautstilling av og om Nils-Aslak Valkeapää
  • Felles gjestegalleri som også kan benyttes av kunstnere som bor i Lásságámmi
  • Leie av auditorium til forestillinger, konferanser m.v.
  • Salg av Valkeapääs bøker og musikk i informasjonssenteret
 • Reforhandlet samarbeidsavtale: Nord-Troms museum:
  • Konsulenttjenester
  • Magasinering av innbo fra Lásságámmi
 • Samarbeidsavtale: Riddu Riððu:
  •  faglig seminar eller workshop i forbindelse med festivalen
  • mulighet for utvidelse innen for aktuelle områder

Økonomi
Stiftelsen har i 2008 mottatt driftstilskudd fra Sametinget, Troms fylkeskommune og Storfjord kommune. I tillegg kommer gave fra Fylkesmannen i Troms (kr. 46.000,-) og prosjekttilskudd fra Norsk kulturråd (kr. 35.000,-).

Regnskapet for 2008 viser at inntektene fra forvaltning av rettigheter er på kr. 48.176,68. Av dette skal 65% fordeles på arvingene.

Kortsiktig gjeld utgjør kr. 42.146,-

Det vises for øvrig til punkt 6.


6.  ÅRSRESULTAT OG DISPONERING

Regnskapet for 2008 viser et overskudd på kr. kr.192.572,- som styret foreslår tillagt egenkapitalen.

 
7.  OPPGAVER OG PLANER FREMOVER

Stiftelsen Lásságámmi har satt opp følgende punkter i sin virksomhetsplan for 2009:

 • Sikre den faglige beste magasinering for kunstgjenstander
 • Åpen Dag 2009
 • Faglig seminar/workshop i forbindelse med Riddu Riđđu Festivála.
 • Etablere samarbeid med Kautokeino kommune vedrørende kunstsamling og andre prosjekter
 • Starte arbeidet vedr. videre bruk av NAVs verker
 • Inn- og utflytting beboere.
 • Forvaltning av rettigheter
 • Utføre nødvendig konservering, samt utvendig og innvendig vedlikehold.
 • Daglig drift av stiftelsen

 

Skibotn 25. mai 2009

Nestleder Ellen Bergli (s)    
Medlem/lokal kontakt Anne Dalheim (s)
Medlem Mary M Trollvik (s)                                  
Medlem Rose-Marie Huuva (s)
Medlem Sigmund Seppola (s)                          
Medlem Harald Gaski (s)