1.  VIRKSOMHETENS ART

Stiftelsen Lásságammi er en privat, ikke næringsdrivende stiftelse vedtatt opprettet 29. januar 2004. Stiftelsen blei oppretta av Sametinget, Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og Storfjord kommune. Hver av stifterne har en representant i styret, og i tillegg har arvingene og Samerådet hver sin styrerepresentant. Stiftelsen har sete i Storfjord kommune.

Hovedmålsetningene kan formuleres slik (utdrag fra vedtektenes § 2):

 • Ta hand om og fremme den kulturelle og åndelige arven etter Nils-Aslak Valkeapää.
 • Samle hans arbeider og rettighetene til hans verk i Lásságámmi og forvalte arven etter den ånd og filosofi som fremkommer i hans arbeider og utgivelser.
 • Arbeide med å fremme Valkeapääs kunst, musikk og forfatterskap, veilede folk som vil bli kjent med eller fordype seg i Valkeapääs kunstnerskap og oppmuntre og hjelpe andre samiske kunstnere.
 • Lásságámmi er samisk kulturhistorie og skal være et sted som stimulerer beboerne til fortsatt kunstnerisk utvikling, og til å forstå Valkeapääs livsholdning og univers.

 

2.  FORTSATT DRIFT

Styret legger forutsetninger for fortsatt drift av stiftelsen til grunn ved avleggelsen av årsberetning og årsregnskap.

 

3.  ARBEIDSMILJØ, PERSONALE OG LIKESTILLING

Stiftelsen har i regnskapsåret hatt to ansatte:

 • Vaktmester 8 t/mnd
 • Boligmedarbeider 8 t/mnd

Ved særskilt behov benyttes boligmedarbeider og vaktmester ut over de 8 timene.

Det er inngått avtale om kjøp av følgende tjenester:

 • Storfjord kommune: Sekretær for stiftelsesstyret (20 % saksbehandling/daglig drift)
 • Varviks bilservice: Utrykning/vakthold Lásságammi
 • Økonomihuset Storfjord: Regnskapsføring
 • KomRev Nord: Revisjon

Styret består av fire kvinner og to menn, med to kvinner og fire menn som vararepresentanter.

 

4.  MILJØRAPPORT

Stiftelsen forurenser ikke miljøet.

 

5.  STYRETS VIRKSOMHET

Det er avholdt fire styremøter, og styret har behandlet 32 saker i regnskapsåret. Årsmøtet 2. juni 2014 behandla de ordinære årsmøtesakene i hht. Vedtektene, inkludert valg av representantene fra Sametinget, UiT Norges arktiske universitet og Arvingene. Styrets sammensetning er etter valget slik:

Troms fylkeskommune

Anne Dalheim (leder)

Ane-Marthe Aasen (vara)

Storfjord kommune

Anne-Lise Karlsen (nestleder)

Inga Pirita Viik (vara)

Sametinget

Joar Nango (medlem)

Rawdna Carita Eira (vara)

UiT Norges arktiske universitet

Harald Gaski (medlem)

Ánde Somby (vara)

Arvingene

Piia Susanno Juuso (medlem)

Ánde Somby (vara)

Samerådet

Rose-Marie Huuva (medlem)

Nikholas Valkepää (vara)

Det har vært avholdt kontaktmøter med Universitetet i Tromsø og Sametinget, med henholdsvis et større prosjekt om Valkeapää sitt forfatterskap og virke og stiftelsens behov for økte ressurser til gjennomføring av tiltak som tema.

 

Formidlingsarbeid

Nettutstilling og turné av jubileumsutstilling 2013: govadasa girjái govvas máilbmi  | trommens bilde – mangfoldig – underlige verden

I henhold til prosjektplanen er denne utstillinga også publisert som nettutstilling på www.lassagammi.no. I perioden fra publiseringsdatoen 12. Februar 2014 og til årsskiftet har nettutstillinga hatt 1.522 visninger (klikk).

Den fysiske minneutstillinga har vært tilbudt til en rekke utstillingssteder på Nordkalotten, og har hatt følgende visninger:

 • Tromsø museum (NO) 24.09.2014 – 02.11.2014
 • Ájtte, Duottar- ja sámemusea (SE) 04.02.2015 – 28.03.2015

Representanter for stiftelsen var tilstede under utstillingsåpninga på begge stedene. Utlånsavtalene for kunstverk som ikke er i stiftelsens eie utløper i april 2015.

 

Faglige artikler om Nils-Aslak Valkeapää

Stiftelsen har hatt som mål å oppdatere nettsidene sine med flere faglige artikler om Nils-Aslak Valkeapää, slik at de kan bli en verdifull kilde for elever, studenter og andre som søker mer kunnskap om multikunstneren og innsikt i hans virke.

I løpet av 2014 er det publisert 14 artikler, som har oppnådd til sammen 2.525 visninger (klikk) i løpet av året.

 

Kalenderen Nils-Aslak Valkepää – Áillohaš – 2015

Kalenderen som blei gitt ut i forbindelse med markeringsåret 2013 blei en stor suksess, og i samarbeid med forlaget DAT o.s  har stiftelsen derfor gitt ut en ny kalender for 2015. Kalenderen inneholdt et utvalg av Áillohaš sine dikt og kunstverk fra boka Ruoktu váimmus (DAT 1985) | Vindens veier. Også den nye kalenderen har mottatt gode tilbakemeldinger fra publikum. Kalenderen blei trykket i et opplag på 1.300, og per 31.12.14 er det solgt og delt ut 1.252 eksemplarer.

 

Roll-ups-utstilling for biblioteker

I forbindelse med jubileumsåret 2013 produserte Stiftelsen Lásságámmi også ei utstilling basert på seks roll-ups som beskriver Áillohaš sitt liv og hans virke.

De seks roll-upsene finnes i to språkversjoner – norsk og samisk – og tar for seg følgende tema:

 • Poeten
 • Billedkunstneren
 • Musikeren og joikekomponisten
 • Urfolksfilosofen
 • Organisasjonsmennesket, forleggeren og inspiratoren

I 2013 var utstillinga rundt i hele Troms. løpet av 2014 har utstillinga vært vist på 11 ulike biblioteker i Finnmark, takket være et vellykket turnésamarbeid med Finnmark fylkesbibliotek.

 

Kunstner- og forskerboligen

Stiftelsen Lásságámmi utlyser opphold to ganger i året, med søknadsfrist 1. mai og 1. september. Til sammen mottok styret 12 søknader i løpet av 2014. Til sammenlikning var det 20 søknader i 2013 og 14 søknader i 2012. Søknadene blei behandla av styret 18. juni og 11. september. Blant søkerne blei det plukket ut til sammen ni søkere som fikk innvilget opphold. Disse var Siri Broch Johansen, Kaisa Huuva, Paul Anders Simma, Bargojoavku (Laiti, Pieski, Valkeapää, Aikio og Holmberg), Kari Sallamaa, Outi Tarkiainen, Anita Lervoll, Lovisa Sjöberg/Anna Westman Kuhmunen og Helle Storvik/Sissel Berg.

De søkerne som har blitt innvilget opphold er oppfordret til å lage en enkel presentasjon av seg sjøl og sitt arbeid. Dette presenteres på stiftelsens nett- og Facebook-side slik at alle beboere til enhver tid er godt presentert for presse og andre interesserte. Beboerne har vært positive til å bidra til å skape omtale om boligen på denne måten, og er også generelt positive i sin omtale av oppholdet i boligen.

 

Rettighetsforvaltning

Styret har gitt styremedlem Harald Gaski og sekretær Maria Figenschau fullmakt til å behandle løpende henvendelser om bruk av Nils-Aslak Valkeapääs verker. I løpet av 2014 er det registrert 11 formelle henvendelser om bruk av verker. Til sammenlikning var det 10 henvendelser i 2013 og åtte henvendelser i 2012. De fleste av disse gjelder gjengivelser av poesi.

Regnskapet for 2014 viser at inntektene fra forvaltning av rettigheter er på kr 42.721,29. Dette inkluderer inntekter fra TEOSTO som er ferdig fordelt mellom stiftelsen og arvingene.

 

Byggforvaltning

Styret besluttet i 2014 å bytte ut badstuovn og vedovn i kontordelen, for å sikre bedre energiutnytting. Ut over dette har det ikke vært gjennomført større tiltak på boligen i 2014. Boligen er relativt trekkfull, noe som medfører at oppvarmingskostnadene naturlig vil være høye i forhold til andre boliger på samme størrelse. Problemene som preget vann- og avløpssystemet under tidligere frostperioder har ikke opptrådt i 2014.

 

Samarbeidet med Riddu Riđđu-festivalen

Stiftelsen Lásságámmi og Riddu Riđđu-festivalen (RR) inngikk en samarbeidsavtale i 2008, der et faglig seminar eller workshop i forbindelse med festivalen og mulighet for utvidelse innen for aktuelle områder inngår. Arbeidet med reforhandling av avtalen stoppet opp i 2014, og avtalen har dette året vært hvilende.

 

Åpen Dag og andre omvisninger

Som et ledd i å oppfylle formålsparagrafens formulering om å arbeide med å fremme Valkeapääs kunst, musikk og forfatterskap og veilede folk som vil bli kjent med eller fordype seg i Valkeapää’s kunstnerskap besluttet styret å arrangere en Åpen Dag søndag 13. juli. Til sammen var det om lag 15 personer som besøkte Lásságámmi denne dagen, noe som er relativt få sammenlikna med tidligere år. Tilbakemeldingene fra publikum var positive, og de fleste brukte god tid på sitt besøk.

Ut over dette prøver Stiftelsen Lásságámmi å imøtekomme grupper som ønsker omvisning i Lásságámmi, for eksempel i forbindelse med undervisning. I 2014 har det vært fire ulike grupper inne (elever, studenter, organisasjoner og andre) til sammen ca 75 personer.

 

Informasjonsarbeid

For å nå fram til flest mulig oppretta stiftelsen et eget nettsted, www.lassagammi.no. Dette kom i drift i juni 2007 og siden den tid har det vært et jevnt godt besøk på nettsidene. Nettsidene gir også mulighet til å sende ut nyhetsbrev til interessenter. 6. november 2014 blei det i tillegg oppretta en Facebook-profil, for mer aktivt å kunne nå ut til et større publikum. Denne sida hadde ved årsskiftet 578 følgere.

I 2014 er det publisert 6 nyhetsbrev og sju Facebook-innlegg. I tillegg kommer fagartikler og andre tiltak som er nevnt særskilt under «Formidling».

 

Administrativ kapasitet

Stiftelsen kjøper 20 % sekretærtjeneste fra Storfjord kommune, som tar seg av all saksbehandling og daglig drift av stiftelsen. Erfaringene viser at ved gjennomføring av spesielle tiltak ut over ordinær drift er det behov for større ressurser. Styret vedtok i 2013 å starte arbeidet med å øke denne ressursen til 50 %, og på slutten av året vedtok styret å øke denne ressursen til 30 % i 2015 ved bruk av egenkapital.

Bakgrunnen er at styret har sett behov for å gjøre flere større tiltak gjennom prosjektarbeid, blant annet utvikling av permanent utstilling, digitalisering av fotosamlinga, utgivelse av essayboka Eaidanás ealli og utvikling av undervisningsopplegg. Planlegging og gjennomføring av disse prosjektene krever økt administrativ ressurs.

 

Økonomi

Stiftelsen har i 2014 mottatt driftstilskudd fra Sametinget, Troms fylkeskommune og Storfjord kommune. I tillegg kommer prosjekttilskudd fra ulike instanser.

Regnskapet for 2014 viser at inntektene fra forvaltning av rettigheter er på kr 42.721,29. Av dette skal 65% fordeles på arvingene, med unntak av andelen allerede fordelte inntekter fra TEOSTO.

Kortsiktig gjeld utgjør kr 15.492,30.

Det var budsjettert med et overskudd på kr 55.000,- på bakgrunn av at Stiftelsen hadde en del prosjektinntekter i 2014 som forholder seg til utgifter i 2013 da det var et underskudd. Som regnskapet viser er overskuddet noe større enn budsjettert.

Det vises for øvrig til punkt 6.

 

6.  ÅRSRESULTAT OG DISPONERING

Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 98.492,-. Styret foreslår at overskuddet tilføres egenkapitalen.

 

7.  OPPGAVER OG PLANER FREMOVER

Stiftelsen Lásságámmi har satt opp følgende punkter i sin virksomhetsplan for 2015:

 • Vurdere premisser og muligheter for framtidig produktutvikling med utgangspunkt i  Áillohaš´ kunstneriske produksjon
 • Utforme samarbeidsavtale med Senter for nordlige folk jfr. sak 32/14
 • Utforme beskrivelse og søknad for Prosjekt dias- og negativsamling
 • Revitalisere samarbeidet med Riddu Riđđu Festivalá
 • Fortsette arbeidet med å øke den administrative ressursen til 50 %
 • Utarbeide kvalitetskontrollsystem for drift av boligen
 • Følge opp samarbeidet med Universitetet i Tromsø i forhold til prosjektsøknad om Valkeapää sitt forfatterskap og virke
 • Starte opp arbeidet med et Lásságámmi-stipend.
 • Igangsette arbeidet med essayboka Eaidanás ealli
 • Utrede prosjekt Undervisningsopplegg  
 • Åpen Dag
 • Kontaktmøter med Universitetet i Tromsø, Sametinget og Senter for nordlige folk
 • Informasjonsarbeid
 • Inn- og utflytting beboere
 • Forvaltning av rettigheter
 • Utføre nødvendig utvendig og innvendig vedlikehold
 • Daglig drift av stiftelsen

 

Tromsø 27. april 2015

Styreleder Anne Dalheim (s)                                      
Nestleder Anne-Lise Karlsen (s)
Medlem Joar Nango (s)                                               
Medlem Rose-Marie Huuva (s)
Medlem Piia Susanna Juuso (s)                                 
Medlem Harald Gaski (s)