1.  VIRKSOMHETENS ART

Stiftelsen Lásságammi er en privat, ikke næringsdrivende stiftelse vedtatt opprettet 29. januar 2004. Stiftelsen blei oppretta av Sametinget, Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og Storfjord kommune. Hver av stifterne har en representant i styret, og i tillegg har arvingene og Samerådet hver sin styrerepresentant. Stiftelsen har sete i Storfjord kommune.

Hovedmålsetningene kan formuleres slik (utdrag fra vedtektenes § 2):

 • Ta hand om og fremme den kulturelle og åndelige arven etter Nils-Aslak Valkeapää.
 • Samle hans arbeider og rettighetene til hans verk i Lásságámmi og forvalte arven etter den ånd og filosofi som fremkommer i hans arbeider og utgivelser.
 • Arbeide med å fremme Valkeapääs kunst, musikk og forfatterskap, veilede folk som vil bli kjent med eller fordype seg i Valkeapääs kunstnerskap og oppmuntre og hjelpe andre samiske kunstnere.
 • Lásságámmi er samisk kulturhistorie og skal være et sted som stimulerer beboerne til fortsatt kunstnerisk utvikling, og til å forstå Valkeapääs livsholdning og univers.

 

2.  FORTSATT DRIFT

Styret legger forutsetninger for fortsatt drift av stiftelsen til grunn ved avleggelsen av årsberetning og årsregnskap.

 

3.  ARBEIDSMILJØ, PERSONALE OG LIKESTILLING

Stiftelsen har i regnskapsåret hatt to ansatte:

 • Vaktmester 8 t/mnd
 • Boligmedarbeider 8 t/mnd

Ved særskilt behov benyttes boligmedarbeider og vaktmester ut over de 8 timene.

Det er inngått avtale om kjøp av følgende tjenester:

 • Storfjord kommune: Sekretær for stiftelsesstyret (20 % saksbehandling/daglig drift)
 • Varviks bilservice: Utrykning/vakthold Lásságammi
 • Consis Storfjord: Regnskapsføring
 • KomRev Nord: Revisjon


Styret består av fire kvinner og to menn, med 2 kvinner og 4 menn som vararepresentanter.

 

4.  MILJØRAPPORT

Stiftelsen forurenser ikke miljøet.

 

5.  STYRETS VIRKSOMHET

Det er avholdt tre styremøter, og styret har behandlet 26 saker i regnskapsåret. Årsmøtet 21. mai 2012 behandla de ordinære årsmøtesakene i hht. vedtektene. Representantene for Troms fylkeskommune, Storfjord kommune og Samerådet var på valg i 2012, og etter årsmøtet 21. mai har styrets sammensetning vært slik:

Troms fylkeskommune

Anne Dalheim (leder)

Ane-Marthe Aasen (vara)

Storfjord kommune

Anne-Lise Karlsen (nestleder)

Inga Pirita Viik (vara)

Sametinget

Torbjørg Leirbakken (medlem)

Bjørn Inge Mo (vara)

Universitetet i Tromsø

Harald Gaski (medlem)

Ánde Somby (vara)

Arvingene

Nils-Henrik Valkeapää (medlem)

Ánde Somby (vara)

Samerådet

Rose-Marie Huuva (medlem)

Nikholas Valkepää (vara)

 

Kunstner- og forskerboligen

Stiftelsen Lásságámmi utlyser opphold to ganger i året, med søknadsfrist 1. mai og 1. september. Til sammen mottok styret 14 søknader i den åttende og niende søkerunden. Til sammenlikning var det 18 søknader i 2011. Søknadene blei behandla av styret 12. juni og 12. september. Blant søkerne blei det plukket ut til sammen åtte søkere som fikk innvilget opphold. Disse var Lawra Somby, Niko Valkeapää, Niilas Holmberg, Matti Aikio, Marjut Aikio, Kari Sallamaa, Ari-Pekka Lahti og Marja Bål Nango.

De søkerne som har blitt innvilget opphold er oppfordret til å lage en enkel presentasjon av seg sjøl og sitt arbeid. Dette presenteres på stiftelsens nettside slik at alle beboere til enhver tid er godt presentert for presse og andre interesserte. Det sendes også ut pressemeldinger eller nyhetsbrev i forkant av hver ny innflytting, og så langt har stiftelsen erfart stor interesse fra media, med reportasjer både på radio, tv og i aviser. Beboerne har vært positive til å bidra til å skape omtale om boligen på denne måten, og er også generelt positive i sin omtale av oppholdet i boligen.

 

Rettighetsforvaltning

Styret har gitt styremedlem Harald Gaski og sekretær Maria Figenschau fullmakt til å behandle løpende henvendelser om bruk av Nils-Aslak Valkeapääs verker. I løpet av 2012 er det registrert åtte formelle henvendelser om bruk av verker, det samme som i 2011. De fleste av disse gjelder gjengivelser av poesi.

Stiftelsen avhold 12. september 2012 kontaktmøte med forlaget DAT o.s for å avklare ansvarsforholdene rundt rettighetsforvaltning. Målet var å unngå feil i behandlinga av henvendelser, ettersom det i tillegg til de ideelle rettighetene som stiftelsen forvalter også angår forlagets rettigheter, rettigheter til oversettere, andre musikere osv. Stiftelsen behandler for øvrig hver henvendelse individuelt, og så langt som det er mulig i tråd med det man anser som Valkepääs egen holdning til bruk av verker.

Regnskapet for 2012 viser at inntektene fra forvaltning av rettigheter er på kr 41.778,90. Dette inkluderer inntekter fra TEOSTO som er ferdig fordelt mellom stiftelsen og arvingene.

 

Byggforvaltning

Det har ikke vært gjennomført større tiltak på boligen i 2012. Boligen er relativt trekkfull, noe som medfører at oppvarmingskostnadene naturlig vil være høye i forhold til andre boliger på samme størrelse, men effekten av installering av varmepumpe i 2010 synes på strømkostnadene som har gått merkbart ned i 2012. Problemene som preget vann- og avløpssystemet under frostperiodene i 2010 og 2011 har ikke opptrådt i 2012.

 

Samarbeidet med Riddu Riđđu-festivalen

Stiftelsen Lásságámmi og Riddu Riđđu-festivalen inngikk en samarbeidsavtale i 2008, der et faglig seminar eller workshop i forbindelse med festivalen og mulighet for utvidelse innen for aktuelle områder inngår. I forbindelse med festivalen i 2012 blei Lásságámmidagen arrangert for første gang, torsdag 12. juli. Dagen inneholdt et kunstseminar med temaet ”Kunstnere og samfunnsengasjement” og et religionsseminar om samisk folkemedisin.

Fredag 13. juli var det Åpen Dag slik man har gjennomført alle år tidligere i forbindelse med festivalen (se egen omtale).

Erfaring fra disse arrangementene var også i år positive, og det viser seg at boligen fungerer godt som seminarlokale for denne typen mindre og mer intime seminarer.

 

Åpen Dag og andre omvisninger

Som et ledd i å oppfylle formålsparagrafens formulering om å arbeide med å fremme Valkeapääs kunst, musikk og forfatterskap og veilede folk som vil bli kjent med eller fordype seg i Valkeapää’s kunstnerskap besluttet styret å arrangere en Åpen Dag fredag 13. juli, i forbindelse med Riddu Riđđu-festivalen. Til sammen var det 25 personer som besøkte Lásságámmi denne dagen. Tilbakemeldingene fra publikum var positive, og de fleste brukte god tid på sitt besøk. Spesielt gledelig var det at en større del av de besøkende var av lokalbefolkninga, ettersom stiftelsen fra tid til annen opplever at enkelte etterlyser publikumstilgang til kunstner- og forskerboligen.

Ut over dette prøver Stiftelsen Lásságámmi å imøtekomme grupper som ønsker omvisning i Lásságámmi, for eksempel i forbindelse med undervisning. I 2012 har det vært to ulike grupper inne, en skoleklasse og fylkeskommunens kulturavdeling, til sammen 25 personer.

Stiftelsen har også stilt Lásságámmi til rådighet som opptakssted for det samiske kulturmagasinet Árdna (NRK Sápmi) som fredag 28. september kl. 17.20 gjorde intervjuer med Niko Valkeapää mens han hadde opphold her.  I tillegg til intervjuet blei kunstner- og forskerboligen presentert i korte trekk.

 

Informasjonsarbeid

Blant de viktigste målsetningene for Stiftelsen Lásságámmi er å gjøre Nils-Aslak Valkeapääs liv og virke kjent for publikum. En nyskapning i så henseende er kalenderen Nils-Aslak Valkepää – Áillohaš – 2013, som blei utgitt i samarbeid med forlaget DAT o.s etter initiativ fra Stiftelsen. Kalenderen inneholder et utvalg av Áillohaš sine dikt og kunstverk, og har solgt svært bra og mottatt gode tilbakemeldinger fra publikum.

For å nå fram til flest mulig oppretta stiftelsen et eget nettsted, www.lassagammi.no. Dette kom i drift i juni 2007 og siden den tid har det vært et jevnt godt besøk på nettsidene. Antall besøk på nettsida øker gjerne i perioder der stiftelsen er omtalt i media, og stiftelsen har fått god tilbakemelding på at nettsidene leses over hele Nordkalotten.

Det vises for øvrig til omtale av pressemeldinger og nyhetsbrev i avnittet om kunstner- og forskerboligen. Nyhetsbrevet blei oppretta sommeren 2011, og har gitt positive tilbakemeldinger. Det sendes ut til en rekke interessenter ut over media, for eksempel representanter for stifteren og til stiftelsen samarbeidspartnere.

Informasjonsarbeid på ulike måter har også på andre måter prega arbeidet i 2012. Blant annet har stiftelsen initiert ei bibliotekutstilling, ei kunstutstilling og et seminar som skal presenteres i forbindelse med 70-årsjubileet for Valkeapääs fødselsdag 23. mars i år.

 

Administrativ kapasitet

Stiftelsen kjøper 20 % sekretærtjeneste fra Storfjord kommune, som tar seg av all saksbehandling og daglig drift av stiftelsen. Erfaringene viser at ved gjennomføring av spesielle tiltak ut over ordinær drift er det behov for større ressurser.

 

Økonomi

Stiftelsen har i 2012 mottatt driftstilskudd fra Sametinget, Troms fylkeskommune og Storfjord kommune.

Regnskapet for 2012 viser at inntektene fra forvaltning av rettigheter er på kr 41.778,90. Av dette skal 65% fordeles på arvingene, med unntak av andelen allerede fordelte inntekter fra TEOSTO.

Kortsiktig gjeld utgjør kr 49.964,-.

Det er avsatt kr 65.000,- til kalenderprosjektet, som ikke er oppgjort enda. En del av overskuddet er således båndlagt inntil dette prosjektregnskapet er oppgjort.

Det vises for øvrig til punkt 6.

 

6.  ÅRSRESULTAT OG DISPONERING

Regnskapet for 2012 viser et overskudd på 91.029,-. Styret foreslår at overskuddet tillegges kapitalen.

 

7.  OPPGAVER OG PLANER FREMOVER

Stiftelsen Lásságámmi har satt opp følgende punkter i sin virksomhetsplan for 2013:

 • Davvi valljii min  / Vi ble valgt av det nordlige - Nils-Aslak Valkeapää minneseminar
 • Govadasa govat - girjái - govvás máilbmi | Trommens bilder - mangfoldig - underlige verden - retrospektive utstillinga og katalog
 • Nils-Aslak Valkeapää (1943 - 2001) - bibliotekutstilling
 • Kunstkort – utgivelse av serie med 5 kort
 • Åpen Dag
 • Faglig seminar/workshop i forbindelse med Riddu Riđđu Festivála
 • Igangsette arbeidet med utvikling av permanent utstilling
 • Inn- og utflytting beboere
 • Forvaltning av rettigheter
 • Utføre nødvendig utvendig og innvendig vedlikehold
 • Informasjonsarbeid
 • Daglig drift av stiftelsen

 

Skibotn 22. mars 2013

Styreleder Anne Dalheim (s)                                     

Nestleder Anne Lise-Karslen (s)          

Medlem Torbjørg Leirbakken (s)                                         

Medlem Rose-Marie Huuva (s)

Medlem Nils-Henrik Valkeapää (s)                                      

Medlem Harald Gaski (s)