1.  VIRKSOMHETENS ART

Stiftelsen Lásságammi er en privat, ikke næringsdrivende stiftelse vedtatt opprettet 29. januar 2004. Stiftelsen blei oppretta av Sametinget, Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og Storfjord kommune. Hver av stifterne har en representant i styret, og i tillegg har arvingene og Samerådet hver sin styrerepresentant. Stiftelsen har sete i Storfjord kommune.

Hovedmålsetningene kan formuleres slik (utdrag fra vedtektenes §2):

 • Ta hand om og fremme den kulturelle og åndelige arven etter Nils-Aslak Valkeapää.
 • Samle hans arbeider og rettighetene til hans verk i Lásságámmi og forvalte arven etter den ånd og filosofi som fremkommer i hans arbeider og utgivelser.
 • Arbeide med å fremme Valkeapää’s kunst, musikk og forfatterskap, veilede folk som vil bli kjent med eller fordype seg i Valkeapää’s kunstnerskap og oppmuntre og hjelpe andre samiske kunstnere.
 • Lásságámmi er samisk kulturhistorie og skal være et sted som stimulerer beboerne til fortsatt kunstnerisk utvikling, og til å forstå Valkeapää’s livsholdning og univers. 
   

2.  FORTSATT DRIFT

Styret legger forutsetninger for fortsatt drift av stiftelsen til grunn ved avleggelsen av årsberetning og årsregnskap.


3.  ARBEIDSMILJØ, PERSONALE OG LIKESTILLING

Stiftelsen har i regnskapsåret hatt to ansatte:

 • Vaktmester 8 t/mnd
 • Boligmedarbeider 8 t/mnd

Ved særskilt behov benyttes boligmedarbeider og vaktmester ut over de 8 timene.

Det er inngått avtale om kjøp av følgende tjenester:

 • Storfjord kommune: Sekretærfunksjon for stiftelsesstyret (20%)
 • Varviks bilservice: Utrykning/vakthold Lásságammi
 • Consis Storfjord: Regnskapsføring
 • KomRev Nord: Revisjon

Styret består av fire kvinner og to menn, med 1 kvinne og 5 menn som vararepresentanter.


4.  MILJØRAPPORT

Stiftelsen forurenser ikke miljøet.

 
5.  STYRETS VIRKSOMHET

Det er avholdt tre styremøter, og styret har behandlet 33 saker i regnskapsåret. Årsmøtet 29. april 2011 behandla de ordinære årsmøtesakene i hht. vedtektene. Ingen var på valg i 2011, og dermed har styrets sammensetning vært den samme som foregående år:

Troms fylkeskommune 
Anne Dalheim (leder) 
Terje Olsen (vara)
Storfjord kommune 
Inger-Lise Ørnebakk (nestleder) 
Tor-Erik Skoglund (vara)
Sametinget 
Torbjørg Leirbakken (medlem) 
Bjørn Inge Mo (vara)
Universitetet i Tromsø 
Harald Gaski (medlem) 
Ánde Somby (vara)
Arvingene 
Nils-Henrik Valkeapää (medlem) 
Ánde Somby (vara)
Samerådet 
Rose-Marie Huuva (medlem) 
Majlis Skaltje (vara)


Kunstner- og forskerboligen
Stiftelsen Lásságámmi utlyses opphold to ganger i året, med søknadsfrist 1. mai og 1. september. Til sammen mottok styret 18 søknader i den sjette og sjuende søkerunden. Dette er samme antall som i 2010. Søknadene blei behandla av styret 30. mai og 3. oktober. Blant søkerne blei det plukket ut til sammen åtte søkere som fikk innvilget opphold. Disse var Synnøve Persen, Lone Sjøli, Niko Valkeapää, Marjut Aikio, Kari Sallamaa, Dimitra Zirou, duoen Asbjørn Forsøget/Ann Christin Nordberg og Ellen Simma Fjellgren. I tillegg har Artist in Recidence Svante Henryson benyttet Lásságámmi sommeren 2011.

De søkerne som har blitt innvilget opphold er oppfordret til å lage en enkel presentasjon av seg sjøl og sitt arbeid. Dette presenteres på stiftelsens nettside slik at alle beboere til enhver tid er godt presentert for presse og andre interesserte. Det sendes også ut pressemeldinger eller nyhetsbrev i forkant av hver ny innflytting, og så langt har stiftelsen erfart stor interesse fra media, med reportasjer både på radio og i aviser. Beboerne har vært positive til å bidra til å skape omtale om boligen på denne måten, og er også generelt positive i sin omtale av oppholdet i boligen.


Rettighetsforvaltning
Styret har gitt styremedlem Harald Gaski og sekretær Maria Figenschau fullmakt til å behandle løpende henvendelser om bruk av Nils-Aslak Valkeapääs verker. I løpet av 2011 er det registrert åtte formelle henvendelser om bruk av verker. De fleste av disse gjelder gjengivelser av poesi.

Stiftelsen behandler hver henvendelse individuelt, men med utgangspunkt i gjeldende tariffer, for eksempel BONOs tariffer for bruk av kunstverk, forfatterforeningens antologisatser osv. Godkjent bruk av musikk skal meldes TEOSTO (finsk TONO) som forvalter musikkrettighetene. Musikken representerer en fast inntektskilde for stiftelsen.

Regnskapet for 2011 viser at inntektene fra forvaltning av rettigheter er på kr 29.971,22. Av dette skal 65% fordeles på arvingene.


Byggforvaltning
I begynnelsen av april 2010 fikk også Lásságámmi merke effekten av sprengkulden som preget hele området, med frostskader på vann- og avløpssystemet. Kostnadene ved reparasjonene etter disse skadene blei relativt høye, og kun deler av utlegget forventes dekket av forsikringa. Oppgjøret blei først avslutta i desember 2011.

Sprengkulde medførte også i 2011 frostproblemer. Vann og avløp frøs i februar, og medførte at en av beboerne fikk sitt opphold redusert. Tida blei erstatta for den det angikk, men dette er et problem det bør søkes ei løsning på om mulig. Rørsystemet ligger per i dag eksponert på selve svaberget. Styret må ta opp til vurdering om det skal finnes en permanent løsning på dette problemet.


Samarbeidet med Riddu Riđđu-festivalen
Stiftelsen Lásságámmi og Riddu Riđđu-festivalen inngikk en samarbeidsavtale i 2008, der et faglig seminar eller workshop i forbindelse med festivalen og mulighet for utvidelse innen for aktuelle områder inngår. I forbindelse med festivalen i 2011 blei det gjennomført følgende aktiviteter i boligen:

Onsdag 20. juli:
Kunstseminar: ”Viddene, verden og hjemmet i hjertet” - et dypdykk i multikunstnerens Nils-Aslak Valkeapää liv og arbeid v/ Harald Gaski
20 deltakere

Torsdag 21. juli:
Omvisning - Riddu-rittet
30 deltakere

Fredag 22. juli:
Religionseminar: ”Bare gudsordet duger” - å mestre den usynlige v/ Marit Myrvoll
40 deltakere

Lørdag 23. juli:
Omvisning - Åpen Dag v/ Stiftelsen Lásságámmi
55 deltakere (se egen omtale)

Erfaring fra disse omvisningene og arrangementene var også i år udelt positive, og det viser seg at boligen fungerer godt som seminarlokale for denne typen mindre og mer intime seminarer.


Åpen Dag og andre omvisninger
Som et ledd i å oppfylle formålsparagrafens formulering om å arbeide med å fremme Valkeapääs kunst, musikk og forfatterskap og veilede folk som vil bli kjent med eller fordype seg i Valkeapää’s kunstnerskap besluttet styret å arrangere en Åpen Dag lørdag 23. juli, i forbindelse med Riddu Riđđu-festivalen.

På bakgrunn av erfaringer fra 2010, da Åpen Dag var dårlig besøkt, var det opprinnelig satt opp transport fra Manndalen. På grunn av terroraksjonen 22. juli blei imidlertid denne innstilt, og det var meningen at også Åpen Dag skulle avsluttes da meldinga om avlysninga av Riddu Riđđu kom. Det viste seg imidlertid at folk søkte til Lásságámmi, og en på grunn av den stadige tilstrømminga av publikum i løpet av de tre timene arrangementet varte blei det beslutta å holde åpent som planlagt. Dette var det utelukkende positive tilbakemeldinger på fra publikum. Til sammen var det 55 personer som besøkte Åpen Dag.

Ut over dette prøver Stiftelsen Lásságámmi å imøtekomme grupper som ønsker omvisning i Lásságámmi, for eksempel i forbindelse med undervisning. I 2011 har det vært seks ulike grupper inne, til sammen 63 personer.


Informasjonsarbeid
Blant de viktigste målsetningene for Stiftelsen Lásságámmi er å gjøre Nils-Aslak Valkeapääs liv og virke kjent for publikum. For å nå fram til flest mulig oppretta stiftelsen et eget nettsted, www.lassagammi.no. Dette kom i drift i juni 2007 og siden den tid har det vært et jevnt godt besøk på nettsidene. Antall besøk på nettsida øker gjerne i perioder der stiftelsen er omtalt i media, og stiftelsen har fått god tilbakemelding på at nettsidene leses over hele Nordkalotten. 

Det vises for øvrig til omtale av pressemeldinger og nyhetsbrev i avnittet om kunstner- og forskerboligen. Nyhetsbrevet blei oppretta sommeren 2011, og har gitt positive tilbakemeldinger. Det sendes ut til en rekke interessenter ut over media, for eksempel representanter for stifteren og til stiftelsen samarbeidspartnere.

Informasjonsarbeid vil også bli et viktig fokusområde framover. Blant annet er stiftelsen involvert i et prosjekt Troms fylkesbibliotek har initiert, der målet er en undervisningsportal som presenterer Nils-Aslak Valkeapää som multikunstner. Prosjektet har sitt utgangspunkt i en DKS-produksjon (den kulturelle skolesekken) som har premiere i 2012, men portalen som opprettes vil ha et liv langt ut over denne produksjonen.


Økonomi
Stiftelsen har i 2011 mottatt driftstilskudd fra Sametinget, Troms fylkeskommune og Storfjord kommune. I tillegg kommer prosjektstøtte fra Norsk kulturråd.

Et ikke budsjettert forsikringsoppgjør på kr 59.793,- fra en skade i 2010 påvirker årsresultatet positivt.

Regnskapet for 2011 viser at inntektene fra forvaltning av rettigheter er på kr 29.971,22. Av dette skal 65% fordeles på arvingene.

Kortsiktig gjeld utgjør kr 76.801,-.

Det vises for øvrig til punkt 6.
 

6.  ÅRSRESULTAT OG DISPONERING

Regnskapet for 2011 viser et overskudd på 136.801,-. Styret foreslår at overskuddet tillegges kapitalen.


7.  OPPGAVER OG PLANER FREMOVER

Stiftelsen Lásságámmi har satt opp følgende punkter i sin virksomhetsplan for 2012:

 • Fullføring av forprosjekt for digitalisering av arkivopptak
 • Åpen Dag
 • Faglig seminar/workshop i forbindelse med Riddu Riđđu Festivála
 • Planlegging av minnemarkering NAV 2013
 • Igangsette arbeidet med utvikling av permanent utstilling
 • Inn- og utflytting beboere
 • Forvaltning av rettigheter
 • Utføre nødvendig utvendig og innvendig vedlikehold
 • Informasjonsarbeid
 • Daglig drift av stiftelsen


Skibotn 27. mars 2012

Styreleder Anne Dalheim    
Nestleder Inger-Lise Ørnebakk
Medlem Torbjørg Leirbakken                                  
Medlem Rose-Marie Huuva
Medlem Nils-Henrik Valkeapää                      
Medlem Harald Gaski