1.  VIRKSOMHETENS ART

Stiftelsen Lásságammi er en privat, ikke næringsdrivende stiftelse vedtatt opprettet 29. januar 2004. Stiftelsen blei oppretta av Sametinget, Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og Storfjord kommune. Hver av stifterne har en representant i styret, og i tillegg har arvingene og Samerådet hver sin styrerepresentant. Stiftelsen har sete i Storfjord kommune.

Hovedmålsetningene kan formuleres slik (utdrag fra vedtektenes §2):
 Ta hand om og fremme den kulturelle og åndelige arven etter Nils-Aslak Valkeapää.
 Samle hans arbeider og rettighetene til hans verk i Lásságámmi og forvalte arven etter den ånd og filosofi som fremkommer i hans arbeider og utgivelser.
 Arbeide med å fremme Valkeapää’s kunst, musikk og forfatterskap, veilede folk som vil bli kjent med eller fordype seg i Valkeapää’s kunstnerskap og oppmuntre og hjelpe andre samiske kunstnere.
 Lásságámmi er samisk kulturhistorie og skal være et sted som stimulerer beboerne til fortsatt kunstnerisk utvikling, og til å forstå Valkeapää’s livsholdning og univers.
 

2.  FORTSATT DRIFT

Styret legger forutsetninger for fortsatt drift av stiftelsen til grunn ved avleggelsen av årsberetning og årsregnskap.


3.  ARBEIDSMILJØ, PERSONALE OG LIKESTILLING

Stiftelsen har i regnskapsåret hatt to ansatte:
 Vaktmester 8 t/mnd
 Boligmedarbeider 8 t/mnd
Ved særskilt behov benyttes boligmedarbeider og vaktmester ut over de 8 timene.

Det er inngått avtale om kjøp av følgende tjenester:
 Storfjord kommune: Sekretærfunksjon for stiftelsesstyret (20%)
 Varviks bilservice: Utrykning/vakthold Lásságammi
 Consis Storfjord: Regnskapsføring
 KomRev Nord: Revisjon

Styret består av fire kvinner og to menn, med 1 kvinne og 5 menn som vararepresentanter.


4.  MILJØRAPPORT

Stiftelsen forurenser ikke miljøet.

 
5.  STYRETS VIRKSOMHET

Det er avholdt fire styremøter, og styret har behandlet 36 saker i regnskapsåret. Årsmøtet 21. juni 2010 behandla de ordinære årsmøtesakene i hht. vedtektene, heriblant valg der representantene for Samtinget, Universitetet i Tromsø, og arvingene var på valg. Kun Sametinget har oppnevnt ny representant, ellers er styrets og varemedlemmenes sammensetning uforandret.

Styrets sammensetning, f.o.m 21. juni 2010, er slik:

Troms fylkeskommune Anne Dalheim (leder) Terje Olsen (vara)
Storfjord kommune Inger-Lise Ørnebakk (nestleder) Tor-Erik Skoglund (vara)
Sametinget Torbjørg Leirbakken (medlem) Bjørn Inge Mo (vara)
Universitetet i Tromsø Harald Gaski (medlem) Ánde Somby (vara)
Arvingene Nils-Henrik Valkeapää (medlem) Ánde Somby (vara)
Samerådet Rose-Marie Huuva (medlem) Majlis Skaltje (vara)


Kunstner- og forskerboligen
Stiftelsen Lásságámmi endret i 2010 søknadsfristen fra 15. september til 1. mai, på bakgrunn av de erfaringene som er gjort gjennom de ytre første opptaksrundene. Ettersom endringa var ny valgte man som ei overgangsordning å behandle søknader som forholdt seg til den gamle fristen på høsten. Til sammen mottok styret 18 søknader i denne fjerde og femte søkerunden, jevnt fordelt på vår og høst. Søknadene blei behandla av styret 25. mai og 1. oktober. Blant søkerne blei det plukket ut til sammen 10 søkere som fikk innvilget opphold, fra og med 11. oktober 2010 og fram til 31. august 2011. Disse var Berit Alette Mienna, Marjut Aikio, June Sommer Strask, Kristine Nystad, Helle Storvik, Laila Nutti, Ulla Schildt, Iria Schmidt og Niilas Holmberg. I tillegg har Artist in Recidence Svante Henryson benyttet Lásságámmi høsten 2010.

De søkerne som har blitt innvilget opphold er oppfordret til å lage en enkel presentasjon av seg sjøl og sitt arbeid. Dette presenteres på stiftelsens nettside slik at alle beboere til enhver tid er godt presentert for presse og andre interesserte. Det sendes også ut pressemeldinger i forkant av hver ny innflytting, og så langt har stiftelsen erfart stor interesse fra media, med reportasjer både på radio og i aviser. Beboerne har vært positive til å bidra til å skape omtale om boligen på denne måten, og er også generelt positive i sin omtale av oppholdet i boligen.


Åpen Dag
Som et ledd i å oppfylle formålsparagrafens formulering om å arbeide med å fremme Valkeapääs kunst, musikk og forfatterskap og veilede folk som vil bli kjent med eller fordype seg i Valkeapää’s kunstnerskap besluttet styret å arrangere en Åpen Dag i forbindelse med Riddu Riđđu-festivalen fredag 23. juli.

Dette arrangementet viste seg å bli relativt dårlig besøkt, særlig sammenliknet med 2009 da det var om lag 75 personer innom. En evaluering av arrangementet peker mot at det mest sannsynlig er en kombinasjon av for liten annonsering samt at det ikke var tilbud om transport fra Manndalen som er årsaken til besøkssvikten.


Samarbeidet med Riddu Riđđu-festivalen
Stiftelsen Lásságámmi og Riddu Riđđu-festivalen inngikk en samarbeidsavtale i 2008, der et faglig seminar eller workshop i forbindelse med festivalen og mulighet for utvidelse innen for aktuelle områder inngår. I forbindelse med festivalen i 2009 var det planlagt følgende aktiviteter i boligen:
 Torsdag 22. juli:
Omvisning for deltakerne i Riddu-rittet.
Om lag 20 deltakere.
 Fredag 23. juli:
Åpen dag
Om lag 15 deltakere (se egen omtale).
 Fredag 23. juni:
Religionseminar
Om lag 50 deltakere.
 Lørdag 24. juli:
Kunstseminar
Kunstseminaret måtte flyttes til Manndalen på bakgrunn av forhold hos samarbeidspartner Riddu Riđđu-festivalen.

Erfaring fra disse omvisningene og arrangementene var også i år udelt positive, og det viser seg at boligen fungerer godt som seminarlokale for denne typen mindre og mer intime seminarer.


Innspillsseminaret Ruoktu váimmus – mitt hjem er i mitt hjerte
I samarbeid med Riddu Riđđu-festivalen og Senter for nordlige folk arrangerte Stiftelsen Lásságámmi seminaret Ruoktu váimmus - mitt hjem er i mitt hjerte 1. og 2. oktober 2010. Seminaret hadde undertittelen Hvordan ivareta og utvikle arbeidet med urfolks kunst og kulturuttrykk i samiske institusjoner? Seminaret hadde 24 deltakere, hvorav to var hovedinnledere. Seminaret fokuserte første dag på hvilken Riddu Riđđu og Senter for nordlige folk skal ha som internasjonal arena i kunstsammenheng. Andre dag, gjennomført i Lásságámmi, innledet man med fokus på Ailloaš som multikunstner og verdenskunstner samt diskuterte hvordan disse tre samiske institusjonene kan være med på å utvikle de samiske kunstuttrykkene lokalt/nasjonalt, og samtidig være internasjonal arena for urfolkskunst. Utgangspunktet var at Ailloaš reiste hele verden for å finne arenaer, nå har vi arenaer – hvordan skal i bruke dem? Med dette seminaret ønsket partene å trekke de samiske kunstmiljøene inn i det arbeidet institusjonene driver med, og i etterkant er det avholdt et evalueringsmøte der man er enig om at det skal utarbeides en plan for det institusjonene ønsker å følge opp. Blant det som prioriteres i fellesskap er et recidenceprogram som knyttes både til Lásságámmi, Riddu Riđđu-festivalen og Senter for nordlige folk, samt faglige programmer i forbindelse med Riddu Riđđu.


Informasjonsarbeid
Blant de viktigste målsetningene for Stiftelsen Lásságámmi er å gjøre Nils-Aslak Valkeapääs liv og virke kjent for publikum. For å nå fram til flest mulig oppretta stiftelsen et eget nettsted, www.lassagammi.no. Dette kom i drift i juni 2007 og siden den tid har det vært et jevnt godt besøk på nettsidene. Antall besøk på nettsida øker gjerne i perioder der stiftelsen er omtalt i media.

Det vises for øvrig til omtale av pressemeldinger i avnittet om kunstner- og forskerboligen. Informasjonsarbeid vil også bli et viktig fokusområde framover.


Boligforvaltning
Boligen har over lengre tid hatt høye strømutgifter, og styret vedtok derfor å installere varmepumpe i hovedetasjen i 2010. Dette blei utført på høsten, og det er derfor enda litt tidlig å vurdere effekten av tiltaket.

I begynnelsen av april 2010 fikk også Lásságámmi merke effekten av sprengkulden som preget hele området, med frostskader på vann- og avløpssystemet. Kostnadene ved reparasjonene etter disse skadene blei relativt høye, men deler av utlegget forventes dekket av forsikringa. Oppgjøret er per d.d. ikke avsluttet.

Av praktiske hensyn er ett av de to toalettene i hovedetasjen bygget om til dusj, slik at beboerne skal slippe å alltid gå ut for å komme til dusjmuligheter i kjelleretasjen.


Økonomi
Stiftelsen har i 2010 mottatt driftstilskudd fra Sametinget, Troms fylkeskommune og Storfjord kommune. I tillegg kommer prosjektstøtte fra Norsk kulturråd og Samtinget.

Regnskapet for 2010 viser at inntektene fra forvaltning av rettigheter er på kr 97.959,78. Av dette skal 65% fordeles på arvingene.

Stiftelsen har i løpet av 2010 nedbetalt all langsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld utgjør kr 67.288. Heri finnes kr 40.000,- i øremerkede midler til prosjekt.

Det vises for øvrig til punkt 6.


6.  ÅRSRESULTAT OG DISPONERING

Regnskapet for 2010 viser et underskudd på 33.968,-.

Styret hadde satt opp et budsjett med 77.500,- i overskudd med den følgende begrunnelse at kr 37.000,- var avsatt til nedbetaling av lån og kr 40.000,- øremerket tilskudd til digitaliseringsprosjektet som ikke enda er startet opp. Et uoppgjort forsikringsoppgjør etter frostskade på vann- og avløpsrør har påvirket dette resultatet.


7.  OPPGAVER OG PLANER FREMOVER

Stiftelsen Lásságámmi har satt opp følgende punkter i sin virksomhetsplan for 2011:

 Oppfølging av forprosjekt for digitalisering av arkivopptak
 Minnemarkering NAV
 Åpen Dag
 Faglig seminar/workshop i forbindelse med Riddu Riđđu Festivála.
 Oppfølging av innspillsseminar 2010
 Inn- og utflytting beboere.
 Forvaltning av rettigheter
 Utføre nødvendig konservering, samt utvendig og innvendig vedlikehold.
 Informasjonsarbeid
 Daglig drift av stiftelsen

 

Skibotn 21. februar 2011

Styreleder Anne Dalheim    
Nestleder Inger-Lise Ørnebakk 
Medlem Torbjørg Leirbakken                                  
Medlem Rose-Marie Huuva
Medlem Nils-Henrik Valkeapää                      
Medlem Harald Gaski