1.  VIRKSOMHETENS ART

Stiftelsen Lásságammi er en privat, ikke næringsdrivende stiftelse vedtatt opprettet i eiermøte 29. januar 2004. Stiftelsen eies av Sametinget, Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og Storfjord kommune. Hver av eierne har en representant i styret, og i tillegg har arvingene og Samerådet hver sin styrerepresentant. Stiftelsen har sete i Storfjord kommune.

Hovedmålsetningene kan formuleres slik (utdrag fra vedtektenes §2):

 • Ta hand om og fremme den kulturelle og åndelige arven etter Nils-Aslak Valkeapää.
 • Samle hans arbeider og rettighetene til hans verk i Lásságámmi og forvalte arven etter den ånd og filosofi som fremkommer i hans arbeider og utgivelser.
 • Arbeide med å fremme Valkeapää’s kunst, musikk og forfatterskap, veilede folk som vil bli kjent med eller fordype seg i Valkeapää’s kunstnerskap og oppmuntre og hjelpe andre samiske kunstnere.
 • Lásságámmi er samisk kulturhistorie og skal være et sted som stimulerer beboerne til fortsatt kunstnerisk utvikling, og til å forstå Valkeapää’s livsholdning og univers.


2.  FORTSATT DRIFT

Styret legger forutsetninger for fortsatt drift av stiftelsen til grunn ved avleggelsen av årsberetning og årsregnskap.


3.  ARBEIDSMILJØ, PERSONALE OG LIKESTILLING

Stiftelsen har i regnskapsåret hatt to ansatte:

 • Vaktmester 8 t/mnd
 • Renholder 8 t/mnd

Ved særskilt behov benyttes renholder og vaktmester ut over de 8 timene.
Etter at stiftelsen vaktmester døde i september 2009 har man valgt å inntil videre avvente ny tilsetting ettersom behovet for småarbeid av denne karakter synes dekket av renholder (nå boligmedarbeider) og eventuelt kjøp av fagspesifikketjenester.

Det er inngått avtale om kjøp av følgende tjenester:

 • Storfjord kommune: Sekretærfunksjon for stiftelsesstyret (20%)
 • Varviks bilservice: Utrykning/vakthold Lásságammi
 • Consis Storfjord: Regnskapsføring
 • KomRev Nord: Revisjon

Styret består av 4 kvinner og to menn, med 1 kvinne og 5 menn som vararepresentanter.


4.  MILJØRAPPORT

Stiftelsen forurenser ikke miljøet.

 
5.  STYRETS VIRKSOMHET

Det er avholdt fire styremøter, og styret har behandlet 32 saker i regnskapsåret. Årsmøtet 25. juni 2009 behandla de ordinære årsmøtesakene i hht. vedtektene, heriblant valg av representanter for Storfjord kommune og Troms fylkeskommune, ettersom Willy Ørnebakk måtte trekke seg som Storfjord kommunes representant av hensyn til habilitetsspørsmål i 2008, og Ellen Bergli hadde bedt om fritak som Troms fylkeskommunes representant.

Det blei avholdt ekstraordinært årsmøte 1. desember 2009, på bakgrunn av at styremedlem Sigmund Seppola og vara Terttu Seppola i et felles brev datert 23. juli 2009, valgte å trekke seg som arvingenes representant.

Styrets sammensetning, f.o.m 1. desember 2009 (vara Storfjord valgt mars 2010):

Troms fylkeskommune: Anne Dalheim (leder) og Terje Olsen (vara)
Storfjord kommune: Inger-Lise Ørnebakk (nestleder) og Tor-Erik Skoglund (vara)
Sametinget: Mary M Trollvik (medlem) og Bjørn Inge Mo (vara)
Universitetet i Tromsø: Harald Gaski (medlem) og Ánde Somby (vara)
Arvingene: Nils-Henrik Valkeapää (medlem) og Ánde Somby (vara)
Samerådet: Rose-Marie Huuva (medlem) og Majlis Skaltje (vara)


Kunstner- og forskerboligen
Stiftelsen Lásságámmi mottok 15 søknader i denne tredje søkerunden, og disse blei behandla av styret i slutten av september. Blant søkerne blei det plukket ut sju som fikk innvilget opphold, fra og med 3. januar og fram til 30. september 2010. Disse var Ole-Bjørn Fossbakk, Hanna Kanto, Aslak Olav Krokmo, Kari Sallama, John Weinstock, Marjut Aikio og Niko Valkeapää.

De søkerne som har blitt innvilget opphold er oppfordret til å lage en enkel presentasjon av seg sjøl og sitt arbeid. Dette presenteres på stiftelsens nettside slik at alle beboere til enhver tid er godt presentert for presse og andre interesserte. Det sendes også ut pressemeldinger i forkant av hver ny innflytting, og så langt har stiftelsen erfart stor interesse fra media, med reportasjer både på radio og i aviser. Beboerne har vært positive til å bidra til å skape omtale om boligen på denne måten.


Åpen Dag
Som et ledd i å oppfylle formålsparagrafens formulering om å arbeide med å fremme Valkeapääs kunst, musikk og forfatterskap og veilede folk som vil bli kjent med eller fordype seg i Valkeapää’s kunstnerskap besluttet styret å arrangere en Åpen Dag i fredag 26. juni og fredag 17. juli.

Det første arrangementet viste seg å bli dårlig besøkt. Arrangementet i juli blei imidlertid en besøkssuksess med om lag 75 personer innom i løpet av de timene det var åpent. Denne dagen var lagt i samme uke som Riddu Riđđu-festivalen, som en del av de samarbeidsaktivitetene som foregikk i boligen da. Dagen var lagt opp slik at gjestene kunne gå rundt i boligens hovedetasje slik de selv ønsket, og det ble servert kaffe, lefser, tørka kjøtt og tørrfisk, til stor begeistring fra publikum. Flere av medlemmene fra styret var tilstede for å svare på spørsmål. Det blei gitt gode tilbakemeldinger fra publikum, og erfaringene fra året tilsier at Åpen Dag også seinere bør gjennomføres samtidig som Riddu Riđđu.


Samarbeidet med Riddu Riđđu-festivalen

Stiftelsen Lásságámmi og Riddu Riđđu-festivalen inngikk en samarbeidsavtale i 2008, der et faglig seminar eller workshop i forbindelse med festivalen og mulighet for utvidelse innen for aktuelle områder inngår. I forbindelse med festivalen i 2009 blei det gjennomført følgende aktiviteter i boligen:
Onsdag 15. juli:
Kunstseminar - Samisk samtidskunst bundet til, fri fra eller bærere av symboler?
Om lag 50 deltakere.
Torsdag 16. juli:
Omvisning for deltakerne i Riddu-rittet.
Om lag 20 deltakere.
Fredag 17. juli:
Åpen dag
Om lag 75 deltakere (se egen omtale).
Fredag 17. juli:
Mini-seminar – “Kristen tro i et samisk landskap”
Om lag 50 deltakere.

Erfaring fra disse arrangementene var udelt positive, og det viser seg at boligen fungerer godt som seminarlokale for denne typen mindre og mer intime seminarer.


Informasjonsarbeid
Blant de viktigste målsetningene for Stiftelsen Lásságámmi er å gjøre Nils-Aslak Valkeapääs liv og virke kjent for publikum. For å nå fram til flest mulig oppretta stiftelsen et eget nettsted, www.lassagammi.no. Dette kom i drift i juni 2007 og siden den tid har det vært et jevnt godt besøk på nettsidene. For 2008 ligger snittet på om lag 2.200 besøk per måned. Antall besøk på nettsida øker gjerne i perioder der stiftelsen er omtalt i media.

Det vises for øvrig til omtale av pressemeldinger i avnittet om kunstner- og forskerboligen. Informasjonsarbeid vil også bli et viktig fokusområde framover.


Økonomi
Stiftelsen har i 2009 mottatt driftstilskudd fra Sametinget, Troms fylkeskommune og Storfjord kommune. I tillegg kommer gave fra Tverrnordisk kulturmønstring (kr.10.647,44).

Regnskapet for 2009 viser at inntektene fra forvaltning av rettigheter er på kr. 22.060,64. Av dette skal 65% fordeles på arvingene.

Kortsiktig gjeld utgjør kr. 21.164,-

Det vises for øvrig til punkt 6.

 
6.  ÅRSRESULTAT OG DISPONERING

Regnskapet for 2009 viser et overskudd på kr. kr.110.993,-. Deler av overskuddet er benyttet til nedbetaling av langsiktig gjeld (kr. 80.000,-). Resten av overskuddet (kr. 30.993,-) foreslår styret tillagt egenkapitalen.


7.  OPPGAVER OG PLANER FREMOVER

Stiftelsen Lásságámmi har satt opp følgende punkter i sin virksomhetsplan for 2010:

 • Utforming av forprosjekt for digitalisering av arkivopptak
 • Innspillsseminar i samarbeid med Senter for nordlige folk og Riddu Riđđu
 • Åpen Dag
 • Faglig seminar/workshop i forbindelse med Riddu Riđđu Festivála.
 • Etablere dialog med Universitetet i Tromsø og universiteter på Nordkalotten.
 • Oppfølging av innspillsseminar (punkt 2)
 • Utrede mulighetene for utstilling/vandreutstilling.
 • Inn- og utflytting beboere.
 • Forvaltning av rettigheter
 • Utføre nødvendig konservering, samt utvendig og innvendig vedlikehold.
 • Informasjonsarbeid
 • Daglig drift av stiftelsen

 

Skibotn 12. mai 2010 

Styreleder Anne Dalheim    
Nestleder Inger-Lise Ørnebakk
Medlem Mary M Trollvik                                  
Medlem Rose-Marie Huuva 
Medlem Nils-Henrik Valkeapää                      
Medlem Harald Gaski