ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 20071. VIRKSOMHETENS ART

Stiftelsen Lásságammi er en privat, ikke næringsdrivende stiftelse vedtatt opprettet i eiermøte 29. januar 2004. Stiftelsen eies av Sametinget, Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og Storfjord kommune. Hver av eierne har en representant i styret, og i tillegg har arvingene og Samerådet hver sin styrerepresentant. Stiftelsen har sete i Storfjord kommune.

Hovedmålsetningene kan formuleres slik (utdrag fra vedtektenes §2):
 Ta hand om og fremme den kulturelle og åndelige arven etter Nils-Aslak Valkeapää.
 Samle hans arbeider og rettighetene til hans verk i Lásságámmi og forvalte arven etter den ånd og filosofi som fremkommer i hans arbeider og utgivelser.
 Arbeide med å fremme Valkeapää’s kunst, musikk og forfatterskap, veilede folk som vil bli kjent med eller fordype seg i Valkeapää’s kunstnerskap og oppmuntre og hjelpe andre samiske kunstnere.
 Lásságámmi er samisk kulturhistorie og skal være et sted som stimulerer beboerne til fortsatt kunstnerisk utvikling, og til å forstå Valkeapää’s livsholdning og univers.


2. FORTSATT DRIFT

Styret legger forutsetninger for fortsatt drift av stiftelsen til grunn ved avleggelsen av årsberetning og årsregnskap.


3. ARBEIDSMILJØ, PERSONALE OG LIKESTILLING

Stiftelsen har i regnskapsåret ikke hatt ansatte, men har inngått avtale om kjøp av følgende tjenester:
 Storfjord kommune: Sekretærfunksjon for stiftelsesstyret (20%)
 Nord-Troms museum: Tilsyn og vedlikehold Lásságammi
 Varviks bilservice: Utrykning/vakthold Lásságammi
 Solberg regnskap (Nordkjosbotn regnskap etter 01.10.2007): Regnskapsføring
 KomRev Nord: Revisjon

Avtalen med Nord-Troms museum er vedtatt revidert, og det er også vedtatt å inngå avtale med lokale personer for å få utført renholds- og vaktmestertjenester. Dette iverksettes i 2008.

I styret er det 2 kvinner og 4 menn, mens vararepresentantene består av 3 kvinner og 3 menn.


4. MILJØRAPPORT

Stiftelsen forurenser ikke miljøet.


5. STYRETS VIRKSOMHET

Etter at Stiftelsen Lásságámmi i løpet av tredje driftsår (2006) endelig lyktes med å få underskrevet en avtale med alle arvingene vedrørende forvaltningen av rettighetene til Nils-Aslak Valeapäas verker, og fikk fullført registrering og magasinering av innbo og løsøre, har det fjerde driftsår vært innledninga til en ny fase i stiftelsens drift. Hovedfokus fra nå av kan være å jobbe etter formålsparagrafen i vedtektene, og 2007 har vært et aktivt år i så måte.

Det er avholdt fem styremøter, og styret har behandlet 35 saker i regnskapsåret. Årsmøtet 26. juni 2007 behandla de ordinære årsmøtesakene i hht. vedtektene.


Valkeapää-seminar
Sammen med Troms fylkesbibliotek arrangerte Stiftelsen Lásságámmi et seminar om multikunstneren Valkeapää rettet mot ansatte i skoler, kulturskoler og bibliotek samt andre som jobber med formidling. Seminaret blei avholdt på Skibotnsenteret 1. februar 2007. Det var forventet er tretti-talls deltakere, men når påmeldingsfristen var gått ut viste det seg at interessen var enda større og det var til sammen 55 påmeldte. I tillegg dekket tre journalister seminaret. Seminaret hadde fire hoveddeler:
 ”Ut av ordene vokser det bilder”. Om behovet for sjangeroverskridende lesninger av Nils-Aslak Valkeapääs multikunst (Harald Gaski)
 Poeten Nils-Aslak Valkeapää (Harald Gaski)
 ”Hva skal du i en himmel der du ikke får joike?” (Ola Graff)
 Valkeapää i samisk bildekunst (Irene Snarby)


Ridn`oaivi ja nieguid oiadni (Den rimhårede og drømmeseeren)
Stiftelsen har bidratt som tilskuddsyter og medlem av styringsgruppa for oppsettinga av stykket Ridn`oaivi ja nieguid oiadni (Den rimhårede og drømmeseeren), som Nils-Aslak Valkeapää presenterte til Winter Cities-festivalen i Sapporo, Japan i 1995. Arbeidet startet opp høsten 2006, med premiere på Beaivváš Sámi Teáhter 2. mars 2007. Forestillinga har seinere vært på turné, og blei satt spilt en rekke steder langs Beaivvas turnérute. Den vil også bli innlemmet som en av produksjonene som tilbys gjennom ”Den kulturelle skolesekken” i løpet av 2008.


Offisiell åpning
28. august 2007 blei kunstner- og forskerboligen offisielt åpnet av Kronprins Haakon under Kronprinsparets besøk i Nord-Troms. Tilstede ved åpninga var også den norske og den svenske Sametingspresidenten og ordføreren i Storfjord kommune. Åpninga bar sterkt preg av Áillohas og hans kunsteriske virke. De kunstneriske innslagene under åpningsseremonien var ved Johan Anders Bær, Ørgen Karlsen, Oula Valkeapää , Inghilda Tapio og Inga Maret Gaup Juuso.

Etter at Kronprins Haakon hadde foretatt den symbolske åpningshandlinga ved å knytte opp lassoen som var hengt foran inngangsdøra fikk Kronprinsparet med følge fikk ei privat omvisning i boligen. Deretter blei boligen åpna for øvrig publikum som ønsket å se Lásságámmi. De fikk den samme omvisninga i boligen som Kronprinsparet, ledet av Harald Gaski og Inghilda Tapio fra styret.

Åpninga oppnådde stor mediadekning i både lokale, nasjonale og internasjonale media, og har skapt den nødvendige blest om boligen som kunstner- og forskerboligen som styret ønsket før fristen for første søkerunde gikk ut.

På ettermiddagen blei det avholdt en mottakelse med inviterte gjester fra Nils-Aslak Valkepääs familie, venner, stifterne og andre støttespillere. Dette markerte avslutninga på en flott dag og en verdig overgang til den nye og endrede bruken av boligen.


Kunstner- og forskerboligen
I forkant av den offisielle åpninga blei tempoet i arbeidet med klargjøring av boligen og uteområdet satt opp, og de økonomiske reservene som stiftelsen har opparbeidet gjennom sine første driftsår er satt inn i dette arbeidet. Dette har vært nødvendig for å få boligen i tilfredsstillende stand før Kronprinsparets besøk og innflytting av beboere.

Stiftelsen Lásságámmi mottok 13 søknader i den første søkerunden, og styret oppnevnte Sigmund Seppola og Mary Mikalsen Trollvik som opptakskomité. Blant søkerne blei det plukket ut åtte som fikk innvilget opphold i perioder fra ei uke til to måneder, fra og med 22. november 2007 og fram til 18. september 2008. De søkerne som har blitt innvilget opphold er oppfordret til å lage en enkelt presentasjon av seg sjøl og sitt arbeid. Dette presenteres på stiftelsens nettside slik at alle beboere til enhver tid er godt presentert for presse og andre interesserte.

Det er behov for å bruke det første året for å finne fram til den beste driftsformen for kunsnter- og forskerboligen Lásságámmi. De tilbakemeldingene som har kommet fra beboerne så langt har vært positive.


Informasjonsarbeid
Blant de viktigste målsetningene for Stiftelsen Lásságámmi er å gjøre Nils-Aslak Valkeapääs liv og virke kjent for publikum. For å nå fram til flest mulig beslutta stiftelsen å opprette et eget nettsted, www.lassagammi.no. Dette kom i drift i juni 2007 og gir per i dag en enkel presentasjon av multikunstneren Nils-Aslak Valkepää, kunstner- og forskerboligen, og Stiftelsen Lásságámmis virksomhet. Det jobbes kontinuerlig med å oppdatere disse sidene og gjøre dem bedre og mer informative for brukerne. De viktigste tekstene presenteres på både norsk, samisk, finsk og engelsk.

I tillegg blei det produsert en informasjonsbrosjyre på fire språk som blei delt ut første gang i forbindelse med den offisielle åpninga av Lásságámmi i august. Denne har fått tittelen Nils-Aslak Valkeapää – en ydmyk samisk stemme i verden, hans kunstneriske arv, og stiftelsen Lásságámmi. Brosjyren inneholder både tekst og bilder, og vil bli brukt aktivt i det videre informasjonsarbeidet.

Det jobbes også opp mot andre instanser og nettverk, blant annet Sametinget i de tre land, for å få spredd informasjon om Stiftelsen Lásságámmi og kunstnerboligen i størst mulig grad.


Økonomi
Stiftelsen har i 2007 mottatt driftstilskudd fra Sametinget, Troms fylkeskommune og Storfjord kommune. I tillegg har de samme instansene gitt gave- og prosjektstøtte i forbindelse med den offisielle åpninga og informasjonsbrosjyren. Det er også gitt tilsagn om annen prosjektstøtte fra Sametinget og Norsk kulturråd, samt skjønnsmidler via Storfjord kommune, men disse midlene er ikke utbetalt enda.

Regnskapet for 2007 viser at inntektene fra forvaltning av rettigheter er på kr. 33.564,-. Av dette skal 65% fordeles på arvingene.

Det vises for øvrig til punkt 6.


6. ÅRSRESULTAT OG DISPONERING

Regnskapet for 2007 viser et underskudd på kr. 362.211,93,-.

Dette dekkes av driftsoverskudd fra 2004, 2005 og 2006, oppsparte midler, til sammen kr. 345.570,84, og i tillegg har styret besluttet å gjøre ett låneopptak på kr. 150.000,- i meldingsåret.


7. OPPGAVER OG PLANER FREMOVER

Stiftelsen Lásságámmi har satt opp følgende punkter i sin virksomhetsplan for 2008:
 Etablere samarbeid med Riddu Riððu.
 Jobbe opp mot Storfjord kommunes satsing på ”Nordkalotthuset” med tanke på utstillingslokaler for fast og ambulerende utstilling.
 Utarbeide bibliotek-kasser som kan ambulere mellom ulike biblioteker i regionen.
 Sikre den faglige beste magasinering for kunstgjenstander.
 Etablere samarbeid med Kautokeino kommune vedrørende kunstsamling og andre prosjekter.
 Starte arbeidet vedr. videre bruk av Valkeapääs verker.
 Inn- og utflytting beboere .
 Utføre nødvendig utvendig og innvendig vedlikehold.
 Arrangere åpen dag 10 mai.Skibotn 9. mai 2008

Styreleder Willy Ørnebakk (s)
Nestleder Ronald Rindestu (s)
Medlem Mary M Trollvik (s)
Medlem Inghilda Tapio (s)
Medlem Sigmund Seppola (s)
Medlem Harald Gaski (s)